Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Søndag den 8. marts 2015 på Hotel Pejsegården i Brædstrup,

Mødet blev indledt med, at formand, Jens Christensen, bød velkommen.

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Peter Westenholz blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2 - Valg af stemmeudvalg på tre

Til stemmeudvalget blev valgt: Allan Skov, Anders Tranberg og Jan Schmidt.

Ad pkt. 3 - Formandens beretning

Formandens beretning var udsendt på forhånd, og formanden havde kun et par enkelte korte kommentarer til den udsendte beretning. Beretningen blev godkendt enstemmigt.

Ad pkt. 4a - Beretning fra administrationsudvalget

Beretning var udsendt på forhånd, og der var ikke yderligere kommentarer fra formand Thomas Ø. Jochumsen. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4b - Beretning fra bladudvalget

Beretning fra den nyligt afgåede formand, Ejvind O. Pedersen, var udsendt på forhånd, og blev taget til efterretning.

Ad pkt. 4c - Beretning fra dommerudvalget

Beretningen var udsendt på forhånd. Da udvalgets formand havde været nødsaget til at melde afbud, kunne udvalgets forretningsfører, Henning Pust, bidrage med et par kommentarer omkring antallet af dommeraspiranter, hvor man altid er på udkig efter nye emner. Derudover blev nævnt at man fra udvalget foreslog uændret bidrag til dommeruddannelsen, og uændret kørselsgodtgørelse. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5 - Regnskab og budget

Pga. skiftende regnskabsførere de seneste par år, hvilket havde resulteret i en række uigennemsigtige mellemregninger, og pga. Alfred Pawelczyks på forhånd annoncerede fratræden, som forretningsfører for både administrations- og bladudvalg, var det fra bestyrelsens side, blevet besluttet at få regnskabet for 2014 lavet af et eksternt firma. Dette havde resulteret i at, at det udsendte regnskab var opstillet på en anden måde end vanligt.

Regnskabet blev gennemgået af den ansvarlige for udarbejdelsen af regnskab, der akkompagneret af formanden svarede på de få spørgsmål, der var til regnskabet. Herefter blev regnskabet godkendt enstemmigt. Herefter blev budgettet gennemgået, og taget efterretning.

Ad pkt. 6 - Debat om fremtiden for tidsskriftet Dansk Fuglehold

Næstformand Poul Erik Nielsen startede med at fremlægge nogle af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Antallet af abonnenter fortsætter med at falde, og der kommer ikke mange nye. Rent mandskabsmæssigt mangler der en formand for bladudvalget, ligesom der mangler person/personer til at sælge annoncer i bladet. Der er et oplæg fra bestyrelsen om, at hver forening skal levere 2 artikler årligt. Et andet tiltag er, at for hver ny abonnent en forening skaffer, kan den få

100 kr. til foreningen. Der er også et tilbud om, at foreninger kan indsende medlemslister, og de der ikke får Dansk Fuglehold, vil så få et eller flere eksemplarer tilsendt.

Oplægget afledte en kortere debat, hvor der bl.a. var forslag om rabat til medlemmer af en fugleforening, en komite til at "sælge" bladet over for abonnenter.

Ad pkt. 7a - Forslag fra bestyrelsen

Ad Forslag 1 - I vedtægterne for Administrationsudvalget tilføjes der til §2, og samtidig i Bladudvalgets §3 tilføjes: Bestyrelsen har mulighed for at antage en lønnet administrator, som kan varetage den regnskabsmæssige del af udvalgets opgaver.

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning: For 58, Imod 1, Hverken for/imod 0. Forslaget vedtaget.

Ad Forslag 2 - I lovenes §7, stk. 3. tilføjes der: Hvis repræsentantskabet vælger, at der skal benyttes en professionel ekstern revisor, foretages der ikke yderligere valg omkring revisorer og revisorsuppleanter.

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning: For 58, Imod 0, Hverken for/imod 0. Forslaget vedtaget.

Ad Forslag 3 og Forslag 4 - Der blev behandlet under ét, men som to separate afstemninger.

Forslag 3: Lovenes § 4, stk. 4. – Det foreslås at fjerne reglen, der kræver betaling for minimum 20 medlemmer.

Forslag 4: Lovenes § 5, stk. 1, nr. 3. Foreslås ændret til: Én repræsentant for, hver af de tilsluttede foreninger for, hver påbegyndt 25 kontingentbetalende foreningsmedlem.

Bestyrelsen havde et ændringsforslag til forslag 4, der yderligere tilføjede: Dog er der først stemmeret når foreningen har betalt for 10 medlemmer. Således at det der kom til afstemning havde følgende ordlyd: Én repræsentant for, hver af de tilsluttede foreninger for, hver påbegyndt 25 kontingentbetalende foreningsmedlem. Dog er der først stemmeret når foreningen har betalt for 10 medlemmer.

Forslagene blev sat til skriftlig afstemning:

Afstemning om forslag 3 - For 60, Imod 0, Hverken for/imod 0. Forslaget vedtaget.

Afstemning om forslag 4 - For 60, Imod 0, Hverken for/imod 0. Forslaget vedtaget.

Ad pkt. 7b - Forslag fra tilsluttede foreninger

Forslag fra Danske Tamfugle: LDF nedsætter et arbejdsudvalg, hvis arbejde skal udmunde i oprettelse af en LDF avler / forhandler godkendelse.

Der blev motiveret for forslaget fra forslagsstilleren. Derefter var der en kortere debat om forslaget, der kom omkring køberens eget ansvar for at finde en god opdrætter, og der var også afstikkere til en diskussion for og imod tamfugle.

Forslaget blev sat afstemning ved håndsoprækning: For 2, Imod 58, Hverken for/imod 0. Forslaget faldt.

Ad pkt. 8 - Kontingent og bidrag til LDF’s dommeruddannelse for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Bidrag til dommeruddannelsen forblev også uændret.

Ad pkt. 9 - Valg til bestyrelse og vedtægtsbestemte udvalg

Bestyrelsen foreslog at flytte valget af formand for bladudvalget frem, og gjorde det samtidig klart, at såfremt der ikke blev valgt en ny formand, så stillede den sit mandat til rådighed.

Ad pkt. 9c: Efter en kortere periode blev der stillet forslag om Henning Pust, der var villig til valg, og som derfor blev valgt til posten. Det blev samtidig slået fast fra bestyrelsen, at der stadig er et behov for yderligere arbejdskraft til Dansk Fuglehold.

Ad pkt. 9a: Poul Erik Nielsen og Erik Olsen var på valg, og begge var villige til genvalg. Begge blev enstemmigt genvalgt.

Ad pkt. 9b: Kristian S. Andersen var villig til genvalg, og blev enstemmigt valgt. Der manglede dog endnu en suppleant, og efter en forholdsvis lang ventetid med flere forslag, der dog ikke var villige til valg, meddelte Palle Jæger, at han var villig til valg, og blev han blev enstemmigt valgt.

Ad pkt. 10 - Valg af revisor og suppleant

På valg som revisor var Kaj Thomsen, der var villig til genvalg, og han blev enstemmigt genvalgt. På valg som revisorsuppleant var Karl Gustav Nielsen, der også var villig til genvalg, og han blev enstemmigt genvalgt.

Ad pkt. 11 - Eventuelt

Formanden holdt en kortere tale for afgående forretningsfører Alfred Pawelczyk, der replicerede med en tak. Derudover var der få kommentarer, der primært omhandlede problematikken med at få og fastholde yngre medlemmer af foreningerne.

 

 

 

Representantskabsmøde 2014

 

Mødet blev åbnet af formanden, Jens Christensen.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Westenholz (Helsingør Fuglevenner) som dirigent, og han blev valgt.

Ad pkt. 2 – Valg af stemmeudvalg

Til stemmeudvalg blev valgt: Anders Tranberg og Bent Hansen (Helsingør Fuglevenner) samt Peer Jørgensen (Bramming Fuglevenner)

Ad pkt. 3 – Formandens beretning

Der var udsendt beretning på forhånd. Formanden undskyldte dog det sene udsendelsestidspunkt for beretningen, hvilket var sket, da det havde været håbet, at sagerne vedrørende Jesper Møller Hansen og Carsten Christiansen havde været afsluttet, dette havde dog ikke været tilfældet.

Ingen øvrige ønskede ordet. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.a. – Beretning fra Administrationsudvalget

Formanden for Administrationsudvalget havde ikke yderligere kommentarer til den udsendte beretning, og der var ingen der ønskede ordet. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.b. – Beretning fra Bladudvalget

Formanden for Bladudvalget havde ikke yderligere kommentarer til den udsendte beretning, og der var ingen der ønskede ordet. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.c. – Beretning fra Dommerudvalget

Formanden for Dommerudvalget kommenterede beretningen. Kom ind på at der mangler dommeraspirant, specielt i det nordlige Jylland. Derudover kom han ind på et nyt tiltag omkring enkeltfuglsbedømmelse.

Ad pkt. 5 – Fremlæggelse af regnskab og budget

Forretningsføreren fremlagde regnskabet, og knyttede få kommentarer til det. Derudover blev revisorernes kommentar til regnskabet oplæst. Der var enkelte kommentarer til regnskabet, mest af teknisk karakter. Regnskabet blev godkendt.

Forretningsføreren gennemgik budgetterne for Administrationsudvalget og Bladudvalget. Budgetterne afstedkom enkelte spørgsmål, også primært af teknisk karakter. Budgetterne blev godkendt.

Ad pkt. 6.a. – Indkomne forslag fra bestyrelsen

Formanden gennemgik de fire stillede lovændringer. Dirigenten forhørte sig om forsamlingens holdning til at stemme om de fire forslag på én gang, der var ingen indvendinger mod dette, og forslagene blev sat til afstemning.

Af de 70 afgivne stemmer, var alle for forslagene, og forslagene var dermed vedtaget. (Se bilag for de vedtagne ændringer)

Ad pkt. 6.b. – Indkomne forslag fra Dommerudvalget

Dommerudvalgets forslag til ændringer af lovene blev behandlet først. Forslaget blev motiveret af Dommerudvalget. Der blev enighed om, at ændre forslagets tekst, hvor spørgsmålet om seneste betalingsdato var genstand for en vis diskussion. Forslaget blev sat til afstemning: Af de 70 afgivne stemmer var 68 for, og 2 imod. Forslaget var dermed vedtaget. (Se bilag for den vedtagne tekst)

Herefter blev Dommerudvalgets forslag til ændring af vedtægterne for Dommerudvalget behandlet. Formanden for Dommerudvalget motiverede forslaget, og kom ind på at forslaget kom for at få vedtægterne opdateret, og fremover lade dommergruppen selv vælge sin forretningsfører. Forslaget blev sat til afstemning: Af de 70 afgivne stemmer var 69 for, og 1 imod. Forslaget var dermed vedtaget. Se bilag for de vedtagne vedtægter)

Ad pkt. 7 – Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDFs dommerudannelse

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, 100 kr. pr. medlem, blev vedtaget.

Dommerudvalgets indstilling om bidrag til dommeruddannelsen på 330 kr. blev vedtaget.

Herudover blev det fra Dommerudvalget oplyst, at dommernes honorar fortsat er 750 kr., men at kørslen fremover skulle afregnes med statens laveste takst.

Ad pkt. 8.a. – Valg af formand

Jens Christensen blev genvalgt.

Ad pkt. 8.b. – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Pedersen blev genvalgt. Som ny til bestyrelsen foreslog bestyrelsen Tom Jensen (Vestsjælland), som blev valgt.

Ad pkt. 8.c. – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Kristian Saugbjerg Andersen var villig til genvalg, men gjorde opmærksom på, at hvis han skulle indtræde bestyrelsen ville han komme i en dobbeltrolle, da han også varetager ringsalget. Dette affødte ingen indvendinger, og han blev valgt.

Som ny suppleant blev valgt Mette Bonde (Sønderborg).

Ad pkt. 8.d. – Valg af formand for Administrationsudvalget

Thomas Ø. Jochumsen blev genvalgt.

Ad pkt. 8.e. – Valg af formand for Bladudvalget

Ejvind O. Pedersen blev genvalgt.

Pkt. 8.f. Bortfaldt pga. ændrede vedtægter for Dommerudvalget.

Ad pkt. 9 – Valg af revisorer og suppleanter

Som revisor for 2 år blev Bent Hansen valgt, og som revisor for 1 år blev Kaj Thomsen valgt.

Som revisorsuppleant for 2 år blev Henning B. Larsen valgt, og som revisorsuppleant for 1 år blev Karl Gustav Nielsen valgt.

Ad pkt. 10 – Eventuelt

Steen Samuelsen kom med en orientering om pasningsvejledningerne. Under dette oplyste han, at der fremover vil være honorar når pasningsvejledningen bliver offentliggjort på ldf.dk. Steen takkede forfatterne til pasningsvejledningerne for deres arbejde.

Formanden præciserede at honorar for pasningsvejledninger kun udbetales i form af gavekort til enten bogsalg, ringsalg eller Dansk Fuglehold.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt foreningerne må bruge indholdet af pasningsvejledningerne i deres blade. Det blev oplyst at eftersom forfatterne har overgivet rettigheden til teksten til LDF, har bestyrelsen besluttet at foreningerne gerne må bruge pasningsvejledninger i deres blade.

Formanden gjorde opmærksom på, at det er bestyrelsens intention at indkalde til et formandsmøde senere på året.

Formanden for Dommerudvalget gentog sin efterlysning af nye dommeraspiranter, og gjorde samtidig opmærksom på, at der bliver udarbejdet nye elektroniske dommerkort, som foreningerne bør benytte.

Redaktøren for Dansk Fuglehold gjorde opmærksom på, at Dansk Fuglehold mangler artikler.

Formanden lukkede repræsentantskabsmødet.

Således opfattet

Thomas Ø. Jochumsen

Bilag til referatet

Ny tekst til § 5, stk. 1.

§ 5. LDF er organiseret således

Stk. 1

  at repræsentantskabet er LDF's øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af:

 

1. LDF's bestyrelse.

 

2. Formand for de i stk. 4. nævnte udvalg.

 

3. Én repræsentant for hver af de tilsluttede foreninger samt yderligere én repræsentant for hver påbegyndt 50 kontingentbetalende foreningsmedlemmer.

 

Associerede foreninger kan deltage i repræsentantskabsmødet, hver med en repræsentant med taleret, men uden stemmeret.

 

Bestyrelsen kan indbyde personer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, til uden stemmeret at overvære repræsentantskabsmødet.

 

Derudover kan bestyrelsen, efter anmodning fra tilsluttede foreninger, i muligt omfang udstede gæstekort til repræsentantskabsmødet. Gæstekortet giver medlemmer af tilsluttede foreninger mulighed for - uden tale- og stemmeret - at overvære repræsentantskabsmødet.

 

Ny tekst til § 7, stk. 3

Stk.3.

 

Årsregnskabet, der koordineres af administrationsudvalgets forretningsfører, skal være afsluttet, revideret og udsendt til de tilsluttede foreninger senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet vælger hvert år på sit ordinære møde en revisor og en suppleant for en periode på 2 år.

Tilføjelse af stk. 6, til § 5.

§ 5, stk. 6 Der kan ved kørsel i organisationens tjeneste ikke ydes mere end statens laveste takst pr. kørt km i egen bil. Hvor det er muligt bør samkørsel finde sted.

Tilføjelse af stk. 7, til § 5.

§ 5, stk. 7 LDF’s bankforhold skal organiseres således, at der kun kan hæves fra foreningens konti med godkendelse fra to personer. Der kan dog til forretningsførerne, ringsalget og bogsalget arrangeres driftskonti hvorfra disse umiddelbart kan hæve i forbindelse med den daglige drift.

Ny tekst til § 4, stk. 5.

Tilsluttede foreninger, betaler et bidrag til dommeruddannelsen. Bidragets størrelse fastsættes for ét år ad gangen af repræsentantskabet efter indstilling fra dommerudvalget, og betaling skal ske senest den 31. januar i året.

Dommerudvalget

Landsorganisationen

DANSKE FUGLEFORENINGER

Reviderede vedtægter for Dommerudvalget

Vedtægter for Dommerudvalget

Formålsparagraf

Til varetagelse af bedømmelser på udstillinger i Danmark og i specielle tilfælde i Norden har Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (herefter betegnet LDF) et Dommerudvalg.

Dommerudvalget har sin egen forretningorden, med egen bestyrelse og egen økonomi under LDF.

For dommerudvalget virke gælder nedenstående vedtægt.

Vedtægter

§ 1. Opgaver og krav

Dommerudvalgets opgave er at oprette de fornødne dommergrupper/ specialgrupper for dommere med henblik på bedømmelser af fugle på danske og i nogle tilfælde nordiske fugleudstillinger.

Dommerudvalgets opgave er derefter at varetage uddannelsen af dommere i de oprettede dommergrupper

Dommerudvalget forestår uddannelsen af dommerne i grupperne Tropefugle og Papegøjer.

Dommeruddannelsen indenfor de øvrige dommergrupper/ specialgrupper varetages af de specialister, som er valgt i specialgrupperne.

Dommerudvalget holdes løbende orienteret om specialgruppernes uddannelser.

For at kunne blive optaget på dommerlisterne skal alle aspiranter inden aflæggelse af dommerprøven have oppebåret de fastsatte kriterier for optagelse. Kriterierne gælder for alle dommergrupper.

Dommerudvalget er tillige rådgivende for LDF's bestyrelse i spørgsmål om fugle.

§ 2. Ledelse

Dommerudvalget består af en formand, en forretningsfører og en sekretær, som varetager administrationen af udvalget i henhold til disse vedtægters § 4.

Dommerudvalgets virke tilrettelægges af formand, forretningsfører og sekretær. Dette kan ske i samarbejde med uddannelseslederne i specialdommergrupper.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1

Dommergruppens generalforsamling skal afholdes inden LDF's repræsentantskabsmøde med minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Dommerudvalgets beretning

3. Dommerudvalgets økonomi/budget

4. Indsendte forslag

5. Valg jf. § 3, stk. 2.

6. Eventuelt

Stk. 2

Udvalgsformanden vælges for en toårs periode, således at formanden vælges på lige årstal, forretningføreren og sekretæren på ulige årstal.

Hvert år vælges en suppleant, der ved eventuel ledighed indtræder på den ledige plads.

Uddannelsesledere og suppleanter for disse vælges af de enkelte specialgrupper.

Danske Fugleforeningers formand kan deltage i dommergruppens generalforsamling med taleret.

Stk. 3

Dommerudvalget er ansvarlig over for LDFs bestyrelse for opgavens forvaltning. LDFs formand skal holdes løbende underrettet om dommerudvalgets principielle beslutninger.

Stk. 4

Der kan i nødvendige tilfælde gives dispensation vedr. brug af dommere udenfor dommerlisterne.

Ligeså kan der i nødvendige tilfælde gives dispensation vedr. brug af aspiranter til selvstændig bedømmelse på en udstilling. Aspiranten skal dog min. have gennemgået 2 år af uddannelsen.

Dispensationen kan kun udfærdiges af Dommerudvalget.

I tilfælde af ikke søgt dispensation pålægges foreningen en bod.

Stk. 5

En forening, som ikke er med i LDF, og som bruger dommere på dommerlisterne, skal betale en bod til Dommerudvalget.

En forening, der er tilsluttet LDF, og som bruger en dommer udenfor dommerlisterne, skal betale en bod til dommerudvalget. Såfremt der ikke er en dommerliste i den pågældende gruppe, er foreningen fritaget for bod.

Stk. 6

Boden udgør et ekstra dommerhonorar pr. anvendt dommer/ dommeraspirant.

§ 4 Mødeindkaldelse

Danske Fugleforeningers bestyrelse kan indkalde dommerudvalget til møde. Indkaldelsen skal være vedlagt en dagsorden. Der gælder en tidsfrist på min. 14 dage fra modtagelse af dagsorden.

§5 Økonomi

Dommerudvalgets virke er baseret på foreningernes bidrag til dommeruddannelsen, jfr. LDFs love § 4, stk. 5 og på dommere og dommeraspiranters bidrag for optagelse i dommergrupperne.

Dommere og dommeraspiranters bidrag er ens, uanset hvilken dommergruppe man tilhører og fastsættes på den årlige generalforsamling.

Omkostningerne vedr. dommeruddannelserne i de respektive dommergrupper og specialgrupper refunderes af Dommerudvalget efter de gældende retningslinier.

§ 6 Vedtægtsændring

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske efter skriftlig afstemning og vedtagelse med 2/3 majoritet af tilstedeværende repræsentanter på Landsorganisationen Danske Fugleforeninger's repræsentantskabsmøde.

18. oktober 2013

Til orientering…

På grund af familiemæssige årsager har Carsten Christiansen den 17. oktober meddelt, at han med øjeblikkelig virkning stopper som leder af bogsalget.
Bestyrelsen arbejder på en løsning for Bogsalgets fremtidige placering, og håber at kunne melde nærmere ud, i slutningen af næste uge.

 

Wednesday, August 07, 2013 8:55 PM 

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Administrationsudvalget

Hermed en lille orientering…

 Vedrørende  Jesper Møller Hansen

De fleste ting vedrørende ringsalget, er blevet leveret til den nye ringsalgsleder. Desværre har Jesper Møller Hansen dog stadig ikke udleveret de øvrige effekter tilhørende LDF, som han har i sin varetægt. Vores advokat, har derfor indbragt denne sag for fogedretten. Som tidligere meddelt var der også foretaget uberettigede hævninger på et dankort tilhørende LDF. Nogle af disse hævninger fandt sted efter, at banken var gjort opmærksom på formandsskiftet, banken har derfor indvilliget i, at tilbageføre denne del af pengene til LDF. For så vidt angår den resterende del, har vores advokat stævnet Jesper Møller Hansen.

 

Vedrørende forsikringer

De ændringer foreningerne meddelte undertegnede, er blevet indført i de relevante policer. Med hensyn til en publikumsansvarsforsikring, så har den tidligere bestyrelse tegnet en sådan, således at foreningernes ansvar over for publikum i forbindelse med udstilling, fremover er dækket af en kollektiv forsikring. Ved nærmere gennemgang, er der dog lidt tvivl om, hvorvidt den i sin nuværende form også dækker fuglemarkeder, og pt. er der dog endnu ikke klarhed over dette (bl.a. pga. ferie) men jeg håber snart at have en afklaring, og foreningerne vil blive informeret når jeg ved nærmere.

 Link til ldf.dk

Jeg vil gerne gøre foreningerne opmærksomme på, at I fremover blot behøver at linke til ldf.dk, når det drejer sig om ringe, bogsalg og Dansk Fuglehold, idet alle disse ting nu kan tilgås direkte på ldf.dk

 Dialog

Som afslutning vil jeg blot nævne at bestyrelsen er meget interesserede i at indgå i en dialog med foreningerne, herunder forventningsafstemning, feedback, og gode idéer fra foreningerne. Dette betyder også, at bestyrelsen gerne tager imod invitationer til at besøge foreningerne.

 Med venlig hilsen

Thomas Ø. Jochumsen

Formand, Administrationsudvalget

Landsorganisationen

Danske Fugleforeninger

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
21. april 2013 i Korsør

Ad. pkt. 1 - Valg af dirigent

Formanden Jesper Møller Hansen bød velkommen og meddelte, at der var fejl i dagsordenen, da
forretningsfører for bladudvalget ikke skulle vælges, men udpeges. Formanden spurgte, hvem der
ønskede at være dirigent. Steen Samuelsen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt.

Dirigenten gennemgik dagsordenen

Køge, Vestsjælland, Helsingør, Haslev ønsker at trække det indsendte forslag punkt 4.b.. Roskilde
og Nakskov ønsker at forslaget behandlet og ønskede dette ført til referat.. Efter en del diskussion
frem og tilbage trækkes forslaget.
Dagsordenen blev herefter godkendt og mødet erklæret beslutningsdygtigt.
Der var 58 fremmødte + 21 fuldmagter = 79 stemmer

Referent: Anne Roed, Formand for administrationsudvalget.

Dirigenten ønsker referat til godkendelse før udsendelse.

Ad pkt. 2 - Valg af stemmeudvalg på tre personer

Erik Bo Jensen, Jan Nørgaard, Erik Poulsen

 

Ad pkt. 3 - Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forelæggelse af
budget.

Forretningsføreren for bladudvalget, Alfred Pawelczyk, fremlagde nye regnskaber. Han gennemgik
hvordan fejlen var fremkommet og at der er en fejl (manko) kr. 11.000,-.

Alfred anbefaler at regnskabet godkendes.

Jens Christensen (Limfjorden) spurgte til, om bestyrelsen mente, de havde medlemmernes tillid.
John forklarede, at bestyrelsen kun var forretningsbestyrelse og ikke modtager genvalg.

Bent M. Sørensen (Randers) spørger til hvor indkøb til lageret er konteret og hvad er der konteret
mere på konto for rosetter, da det ikke stemmer med de bilag han har sendt ind. Der er konteret
kørsel på kontoen.

Ikast: hvordan kan 11.000,- forsvinde. Alfred Pawelczyk siger at det kræver at regnskaberne bliver
indtastet på ny.

Jens Christensen (Limfjorden) efterlyste regnskab for 1. kvartal. Bestyrelsen har ikke indhentet
periodiske regnskaber fra Pernille, da hun officielt fratrådte som forretningsfører for
administrationsudvalget pr. 1. januar 2013. Det viste sig, at Pernille har bogført bilag for 1. kvartal,
hvilket bestyrelsen ikke har bedt om at få udleveret.


Ikast henviste til lovene hvor der står at regnskabsføreren skal månedligt holde bestyrelsen
underrettet,- hvorfor har bestyrelsen ikke krævet det udleveret?

Afstemning skriftlig

For 66

Imod 11

Hverken/eller 1

 

Budget: Blev delt ud og gennemgået.
Spørgsmål til ringsalg og bogsalg – kan der forventes så stort overskud? Næstformanden, John
Roed, forklarede hvordan der kommer et overskud, bl.a. da ringsalg ikke skal rundt på markeder
pga. aftale med 3 firmaer.

Bent M. Sørensen (Randers) spørger til telefonomkostningerne, der stiger med 16.000,-. Det er det
beløb, der som max kan udbetales.

Der blev stillet spørgsmål til bladudvalgets telefongodtgørelse.

Spørgsmål til budgettal for mødeudgifter, hvorfor er de ikke reguleret i forhold til det, der er brugt
allerede nu?

Tom Jensen (Vestsjælland) stillede mistillidsdagsorden til bestyrelsen, som valgte at gå uden
afstemning.

Dirigenten suspenderede mødet indtil kl. 12:45.

 

Mødet blev genoptaget af dirigenten, der orienterede om, at bestyrelsen nu var gået af, og at den
derfor ikke længere er bundet af nogen pligt eller ret i forhold til LDF, bortset fra at alt naturligvis
skal overdrages til de næste på posterne. Bogsalg er fortsat hos Carsten Christiansen og Ringsalg er
hos John Roed, indtil videre. Dirigenten informerede også om, at referenten havde forladt mødet,
men at hun ville overdrage ham referatet af første del senere, til at føre referat over den resterende
del af mødet havde dirigenten truffet aftale med Thomas Ø. Jochumsen.

Ad pkt. 5 – Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDF’s dommeruddannelse for det
kommende regnskabsår

Der var ingen indstilling fra den tidligere bestyrelse, og derfor var forsamlingen lidt på bar bund,
forretningsføreren for bladudvalget Alfred Pawelczyk anslog at man nok kunne fortsætte med
uændret kontingent. Der var ingen andre forslag derfor blev uændret kontingent på 100 kr. pr.
medlem vedtaget.

Forretningsføreren for Dommerudvalget Henning Pust gjorde kort rede for hvad bidraget til
dommeruddannelsen gik til, fx kurser for dommerne. Han fortalte også at dommerne havde sat
deres eget kontingent op med 50 kr. Fra udvalgets side foreslog man uændret bidrag på 3,30 kr. pr.
nummer, minimum 330 kr. og maksimum 550 kr. Samtidig foreslog han at alle foreninger blev
tvunget til at betale minimumsbeløbet, uanset om de afholder udstilling eller ej. Dirigenten kunne
dog hurtigt slå fast, at kun foreninger, der afholder udstilling kan afkræves beløbet. Fra
dommerudvalgets side vil man dog gerne opfordre foreninger, som ikke afholder udstilling, til at
indbetale minimumsbeløbet til dommerudvalget. Bidragssatserne blev vedtaget.

Ad pkt. 6 – Valg af bestyrelse, suppleanter og formand for administrationsudvalg

Først blev Steen Samuelsen foreslået som formand, dette betakkede Steen sig dog for. Dernæst blev
Jens Christensen (Fugleforeningen Limfjorden) foreslået. Han var ikke uvillig til valg, og han havde
også navne på et par kandidater til bestyrelsen fra Jylland, men han fastslog, at før vi kunne gå
videre skulle de sjællandske foreninger finde de to resterende kandidater. Der blev derfor holdt en
15 minutters pause, hvor de sjællandske foreninger kunne finde kandidater.


Da mødet blev genoptaget var situationen således, at der var tilstrækkeligt med kandidater til at
udfylde posterne i bestyrelsen, og de foreslåede kandidater blev derfor valgt.

Som formand for en 1-årig periode blev valgt Jens Christensen (Limfjorden)

Som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode blev valgt: Poul Erik Raun Nielsen (Silkeborg) og
Erik Olsen (Køge).

Som bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode blev valgt: Thomas Springer (Silkeborg) og Bo
Petersen (Lolland).

Som suppleanter for en 1-årig periode blev valgt: Tom Jensen (Vestsjælland) og Kristian Saugbjerg
Andersen (Nordvestjysk)

 

Som formand for administrationsudvalget for en 1-årig periode blev Thomas Ø. Jochumsen valgt.

 

Ad pkt. 7. A. og B – Valg af revisorer og suppleanter

Som revisorer for en 1-årig periode blev valgt: Bent Hansen (Helsingør) og Kaj Thomsen
(Marsken).

Som revisorsuppleanter for en 1-årig periode blev valgt: Henning Bitsch Larsen (Ikast) og Karl
Gustav Nielsen (Varde).

Ad pkt. 8 – Eventuelt

Dirigenten indledte med at opfordre til at bakke op om den nye bestyrelse, en opfordring som blev
bakket op af andre. Ligesom Helsingør Fuglevenner bekendtgjorde at man ikke ville melde sig ud af
LDF.

Jørgen Erik Petersen (Sydøstjylland) opfordrede til, at man fik taget fat på situationen omkring
pasningsvejledninger.

Til dette kunne den nyvalgte formand Jens Christensen fortælle at man havde aftalt med Steen
Samuelsen, at han vil sætte sig i spidsen for arbejdet med pasningsvejledninger. Steen supplerede
med oplysninger om ny dato for indførelse af pasningsvejledninger (1. januar 2014), samtidig har
ministeriet fastslået at man ikke længere er interesserede i pasningsvejledninger for enkelte arter.

Der blev efterlyst nemmere adgang til forskelligt materiale til udstilling fx dommerkort. Formanden
for dommerudvalget fortalte at man arbejder på en hjemmeside, hvor sådanne ting vil være til
rådighed, ligesom der også arbejdes på en udstillingshåndbog.

Der blev gjort opmærksom på, at der et problem med forskellig tolkning af reglerne hos
veterinærmyndighederne.

Til slut takkede dirigenten for forholdsvis god ro og orden, og bad forsamlingen rejse sig og
udbringe et trefoldigt leve for organisationen.

Referatet er sammenfattet på grundlag at noter fra referenterne Anne Roed og Thomas Ø.
Jochumsen.

Godkendt

Steen Samuelsen
Dirigent


 

 

Referat fra

ekstraordinært repræsentantskabs møde

den 21. april 2013 i Korsør

Steen Samuelsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede at indkaldelsen til den ekstraordinære repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

Det reviderede årsregnskab blev fremlagt af Alfred Pawelczyk for Pernille, som var forhindret pga. eksamen.

Efter en kort debat, måtte repræsentantskaber erkende, at revisorer med flere, ikke kunne fremlægge et regnskab, der var mere retvisende, på nuværende tidspunkt.

Herefter blev regnskabet sat til afstemning, 66 stemte for - 11 imod og 1 blank.

Forslaget til ændringer af lovene fra foreningerne på Sjælland og Lolland Falster, blev trukket tilbage, flere foreninger ville ikke bakke op om forslagene længere.

Derefter kom der forslag fra salen, om en mistillids afstemning af den siddende bestyrelse, det fik bestyrelsen til at trække sig, og de forlod repræsentantskabs mødet.

Herefter blev Jens Christensen Limfjordens Fugleforening opfordret til at stille op som formand, det ville Jens kun, hvis der kunne sammensættes en bestyrelse, hvor medlemmerne kom fra både Sjælland og Jylland, det fik dirigenten til tage en kort pause, så foreningerne kunne få tid til at snakke sammen.

Da mødet blev genoptaget var den nye bestyrelse sammensat.

Jens Christensen Limfjordens Fugleforening blev ny formand,

Bo Pedersen Fuglevennen Lolland og Thomas Springer Nielsen Silkeborg Fugle og Stuekulturforening blev valgt for 1 år.

Valgt for 2 år blev Erik Olsen Køge Fugleforening og Poul Erik Nielsen Silkeborg Fugle og Stuekulturforening.

Suppleanter for 1 år blev valgt Tom Jensen Vestsjællands Fugleforening og Kristian S. Andersen Nordvestjysk Fugleforening.

Formand for administrationsudvalget blev Thomas Ø. Jochumsen Bramming og Oplands Fuglevenner, forretningsfører blev Alfred Pawelczyk.

Revisorer for 1 år blev Kaj Thomsen Marskens Fugleforening og Bent Hansen Helsingør Fuglevenner.

Under eventuelt blev den nye bestyrelsen opfordret til, som noget af det første, at se på Økonomi, Forsikringer, Ringsalg og Pasningsvejledninger. Og at foreningerne gav den nye bestyrelsen arbejdsro, så de havde tid til at få ryddet op i krogene.

Et kort referat, som jeg husker forløbet. Karl Gustav Nielsen

Til orientering…

 

Da jeg i marts blev valgt til formand for administrationsudvalget, var dette med intentionen om, at forblive på posten i hele valgperioden, men effekten af senere ændringer i organisationen, har gjort at forudsætningerne for min accept til at kandidere til posten, nu ikke længere er til stede, bl.a. i form af manglende kommunikation fra bestyrelsen og en udhuling af administrationsudvalgets opgaver.

Jeg har derfor truffet den beslutning, at jeg med øjeblikkelig virkning træder tilbage som formand for administrationsudvalget og e-postmaster.

 

Med venlig hilsen

Thomas Ø. Jochumsen

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde den 17. marts 2013, afholdt på Severin
Kursuscenter, Middelfart.

Formand Jesper Møller Hansen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen ikke havde
fundet en dirigent, hvorfor der skulle findes en blandt de fremmødte.

 

1. Valg af dirigent


Jens Christensen, Limfjorden blev valgt.

Jens takkede for valget og startede med at gennemgå den udsendte dagsorden.

Steen Samuelsen rejste spørgsmål om forslag stillet af regionssamarbejde Sjælland Lol-
land Falster var stillet i rette tid, og om det i det hele taget kunne stilles uden foreningerne
bag blev nævnt. Jens ønskede herefter ikke være dirigent.

Summemøder på 15 min.

Jesper tog herefter ordet og meddelte, at bestyrelsen havde begået en fodfejl og derfor
måtte suspendere repræsentantskabsmødet og indkalde til nyt møde indenfor 8 dage.

Bent Hansen, Helsingør, med opbakning fra salen, ønskede ikke at suspendere repræsen-
tantskabsmødet. Henning Pust ønskede en dirigent så mødet kunne fortsættes. De sjæl-
landske foreninger trak deres forslag.

Randers syntes den siddende bestyrelse overreagerer.

John Roed påpegede, at den siddende bestyrelse ikke kan blive siddende da alle sidder
med to poster, hvilket er i modstrid med reglerne.

Henning Pust mener det er repræsentantskabet, der skal tage stilling til om mødet skal
suspenderes.

Peter Westenholz, Helsingør blev valgt til ny dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg på tre personer


Erik Bo Jensen, Rasmus Holtzen-Larsen og Anders Tranberg blev valgt.

3. Formandens beretning


Udsendt i forvejen og formanden havde ikke mere at tilføje.

Bent Hansen spurgte til forsikringerne og kritiserede, at der ikke var kommet noget ud
endnu. John Roed svarede, at der aldrig har stået i forsikringerne at de dækkede ansvars-
forsikringer. Der er tegnede forsikring nu, men der er lidt fejl i policeteksten derfor er den
ikke udsendt endnu. Forsikringen er i kraft og dækker nu. Den dækker ikke egne med-
lemmer, de skal være dækket af egen forsikring.


Steen Samuelsen spurgte bl.a. til pasningsvejledningerne, Brian Andersens fratræden fra
ringsalget og Thomas Ø. Jochumsen fratræden. Nævnte også overtrædelsen af vedtægter
ved dobbeltjob. Mener at mange love er overtrådt.

Sydøstjysk efterlyser kopi af forsikringpolice.

Jesper kommenterede Thomas’s fratræden, men mente ikke det var nødvendigt at skrive
ud, da Thomas selv havde underrettet alle samtidig med bestyrelsen.

Vedrørende Pasningsvejledninger, så skal de ikke godkendes af LDFs bestyrelse, men
bliver sendt ind til ministeriet. Ministeriet retter selv, hvad der rettes og vi får ikke en god-
kendelse tilbage fra ministeriet.

Steen Samuelsen mente, det ville være passende, hvis bestyrelsen havde orienteret om
nye regler. Mener der skal kun være en pasningsvejledning for hver fuglegruppe

Sydøstjysk spurgte, hvorfor har nogen fået penge når andre ikke har.

Jens spørger til hvordan pengene bliver fordelt (kommer fra ministeriet)

Der bliver ikke udbetalt penge før der er underskrevne kontrakter. (Sydøstjysk har ikke
modtaget noget fra Jesper (kontrakter) dette vil der snarest blive rettet op på). Bestyrelsen
vil søge flere penge fra ministeriet.

Dem der laver pasningsvejledninger, er selv pligtig til at indberette til skattevæsenet.

Kristian S. Andersen spurgte til møde med DOF og specielt hold af nordiske fugle. Jesper
orienterede om mødet og fortalte, at LDF jo ikke kan tage ansvar for, hvordan enkeltper-
soner holder nordiske fugle, LDF kan kun videregive beslutninger og holdningerne til med-
lemsforeninger.

Steen spurgte til hvor administrationshåndbogen var, når nu der bliver henvist til den.
Hvorfor holdes der ikke åbent hus og fugletælling. Det er repræsentantsskabet der skal
bestemme om åbent hus og fugletælling skal afskaffes. Mener endvidere, at lovene siger,
at der skal holdes seminar i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Jesper forklarede, at der ved Fugletælling, kun kommer få tilbagemeldinger, derfor har
bestyrelsen vurderet, at foreningerne ikke vil bruge tid på det. Med hensyn til afholdelse af
seminar, siger lovene, at LDF’s formål søges opnået bl.a. ved afholdelse af seminar. Sø-
ges opnået er ikke det samme som skal.

Der blev igen udtrykt ønske om, at repræsentantskabsmødet blev afholdt et sted, hvor det
ikke koster 500,- for deltagelse. Hvis der er nogen der har forslag til, hvor det kan holdes
og hvor det er gratis, så vil bestyrelsen meget gerne have det at vide.

 
Der blev forlangt skriftlig afstemning om formandens beretning.

41 stemte for

24 stemte imod og

21 stemte blankt.

4. Beretning fra
a. Administrationsudvalget
b. Bladudvalget
c. Dommerudvalget


Administrationsformanden oplyste, at beretning fra Administrationsudvalget indgik i for-
mandens beretning.

Ejvind Pedersen nævnte, at der har været problemer med portopartner, og at han derfor
har besluttet igen at bruge P&T. Bladet bliver nu udsendt i plasticpose, for at holde kilopri-
sen nede. Portoudgifterne er kommet tilbage til tidligere leje.

Husleje for lageret i ringsted er pludselig kommet bladudvalget, hvorfor vides ikke. Fortalte
at ringsalget havde trukket € 43,- fra bladudvalgets konto, og i den forbindelse undrer han
sig over, hvem der har adgang til bladudvalgets konto.

Jesper forklarede, at fuldmagterne til alle LDF’s konti ligger hos formand og næstformand.
Forretningsførerne har fuldmagt til de enkelte konti, som deres regnskab dækker. Fortalte
endvidere, at det har været en lang sej kamp, at arbejde med Danske Bank, Slagelse.

John henviste til telefonsamtale med Ejvind, lørdag formiddag. Ejvind hidsige sig op over,
at der fejlagtig var trukket € 43,- og at fejlen selvfølgelig ville blive rettet mandag formid-
dag.

Ejvind: har opsigelser af Dansk Fuglehold på mail, der bunder i mistillid til bestyrelsen.

Jørgen Møller Hansen supplerede sin skriftlige beretning med, at 5 aspiranter har bestået
eksamen, 2 skal op til eksamen og 2 nye vil gerne i gang med dommeruddannelsen.

Der mangler vagtler og duer på udstillingerne, og opfordrede foreningerne til at tage kon-
takt til den lokale embedslæge, for at få de præcise regler i området oplyst.

Dommerpakkerne mangler tilbagemeldinger om tegnede kontrakter. Specielt sjællandske
foreninger mangler at give tilbagemeldinger.

Hvis der bruges elektroniske burkort, skal det aftales med den enkelte dommer.

Det er beklageligt, at der bruges dommere der ikke er med i dommerforeningen.

Der har ikke været interesse for at få en dommer ud i lokalforeningen og fortælle, hvad der
lægges vægt på ved bedømmelsen, men tilbuddet står stadig ved magt.

Aftenbedømmelse er ikke nogen god ide, da fuglene er trætte, stressede og bedømmelsen
bliver derefter, dommerne er også trætte, hvilket kan have indflydelse på bedømmelsen.
Det vil være bedre hvis dommerne kommer tidlig morgen f.eks. kl. 6 til bedømmelserne.

 
Efter frokost. Ingen kommentarer beretningerne fra Bladudvalg og Dommerudvalg, som
herefter blev taget til efterretning

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forelæggel-
se af budget

Pernille Olsbro oplæste revisionsrapporten fra revisorerne. Beklagede, at der var fejl i ba-
lancen. Præsenterede også ny kontoplan, som fremover vil gøre regnskabet mere gen-
nemskueligt.

Limfjorden spurgte til regnefejl – Pernille vil lave nye regnskaber for 10, 11,og 12, da det
viser sig, at fejlen stammer tilbage fra 2010.

Der blev stillet spørgsmål til kørslen – John forklarede, hvorfor der er kørt så meget. Per-
nille supplerede med, at det meste af kørslen jo ikke kommer igen, og at kørslen ikke er
konteret på de rigtige konti (Ringsalg, Bogsalg o.s.v.). Samtidig koster det, at skifte en hel
bestyrelse ud.

Der blev rejst spørgsmål om Dyrværnspuljen, som er statspenge og bør stå på separat
konto.

Bent henviste til et brev fra Henrik Olsen, med hensyn til spærret konto til puljemidler.

Skive vil gerne vide hvor pengene til Dyreværnspuljen står. Pernille fortalte, at det er konto
404048.

Pernille Dyreværnspuljen blev i sin tid sat ind på LDF’s almindelige konto.

Århus syntes det virker som en stor gættekonkurrence med hensyn til regnskabet.

Pernille vil sørge for, at pengene bliver sat på en spærret konto.

Bent mener, at Jesper burde have haft større styr på budgettet.

Knud R, Fredericia: der mangler underskrift på regnskabet, Pernille har de underskrevne
regnskaber.

Der blev givet udtryk for, at det ikke betrykkende, at bogsalget selv havde talt kassen op.
Alfred svarede på hvorfor kasseoptællingen blev optalt af Carsten. Kassebeholdningen i
regnskabet er fremkommet ved Alfreds bogføring (ikke vist til Carsten) og stemte overens
med Carstens optælling.

Ikast spurgte om, hvorfor ringsalget giver så stort underskud. Pernille prøvede, at forklare
hvorfor ringsalgets underskud var så stort, og John prøvede, at forklare hvorfor der er en
post der hedder porto.

Jens mener der er solgt ringe med underskud. John forklarede, at det har været svært at
opgøre lageret af ringe, fortalte hvordan det er blevet gjort i år.

Knud Remeier spurgte til, hvor mange der bliver sendt ringe til. Der er ikke lavet statistik
over, hvor mange kunder ringsalget har. Man har tidligere solgt ringe med tab, for ikke at


det alternative ringsalg ikke fik fodfæste. Der er 3 firmaer der sælger ringe for LDF, så
fremover minimeres ringsalgets kørsel betydeligt.

Bent mener ikke der skal tjenes penge på ringsalget. John forklarede, at ringsalget sælger
mange ringe til andre end LDF medlemmerne.

Der blev stillet forslag om at få et eksternt revisionsfirma til at gennemgå regnskaberne,
men dette vil nok koste ca. kr. 50.000,-.

Bent ønskede ikke at underskrive regnskabet, efter det fremkommet, at der var fejl i regn-
skabet, selv om der kom bemærkning om, at revisorerne burde have opdaget at egenkapi-
talen ikke var korrekt.

Dirigenten påpegede, at regnskabet ikke kunne godkendes og derfor kunne mødet ikke
fortsættes.

Spurgte vejledende, om forsamlingen ville have fugletælling – overvejende imod, ligesom
forsamlingen også var overvejende imod Åben Volieredag. Kan fremsættes som forslag til
næste repræsentantskabsmøde.

Limfjorden mente, at regnskabet kunne godkendelse med forbehold. John mener ikke det
er lovligt.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning.

16 stemte for regnskabet

69 stemte imod regnskabet

1 stemte blankt

 

Ejvind har vist dirigenten dokumentation for tidligere nævnte udmeldelser.

Der blev viste elektroniske burkort som alle foreninger kan få ved tilsendelse af usb-stik.

Steen bad om, at foreningerne skriver korrekt fuglenavn på udstillingsburene.

Herefter sluttede det ordinære repræsentantskabsmøde, og der vil blive indkaldt til ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne.

 

 

  Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

 

  Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Dato: Søndag den 29. april 2012

Sted: Hotel Pejsegården, Brædstrup

Formand Henrik Olsen bød velkommen til de tilstedeværende repræsentanter og øvrige medlemmer af repræsentantskabet.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bruno Olesen (Administrationsudvalgets forretningsfører) som dirigent. Der var ingen modkandidater derfor blev Bruno Olesen valgt som dirigent. Han startede med at fastslå, at mødet var rettidigt indvarslet, og at bestyrelsen havde valgt at se bort fra lovenes regler om meddelelse af repræsentanter pga. den korte varsling af mødet. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad pkt. 2 – Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt: Bent Hansen (Helsingør Fuglevenner), Rasmus Holtzen-Larsen (Næstved Fuglevenner) og Ejvind O. Pedersen (Trekantens Fugleforening).

Ad pkt. 3 – Bestyrelsens arbejdsplan for de kommende 2 år

Inden formanden fik ordet, bad Jesper Nielsen (Helsingør Fuglevenner) om ordet, for at bede dirigenten tilføje et punkt 3A, som var en 10 minutters pause efter bestyrelsens fremlæggelse. Dette var der ingen indvendinger imod.

Derefter begyndte formanden sin fremlæggelse, hovedpunkterne i arbejdsplanen var:

- Tilliden mellem foreningerne, og mellem foreningerne og LDF skulle genskabes.

- LDF vil sætte sit informationsniveau op.

- Traditionen med formandsmøder skulle genoptages, eventuelt som midtvejsmøder inden kongressen.

- Arbejde hårdt på Dansk Fugleholds overlevelse, og derefter udvikling af bladet.

- Regnskabet er med rette blevet kritiseret for at være svært gennemskueligt. Der skal arbejdes på, at gøre regnskabet mere gennemskueligt.

- Arbejde på PR-aktiviteter i samarbejde med foreningerne.

- Pasningsvejledninger skal udarbejdes, så de er klar primo januar 2013.

- Hjemmesiden skal optimeres og videreudvikles, og der skal overvejes fremtidig brug af sociale medier såsom facebook og twitter.

- Vil overveje fremtidens kongresser. Er tiden løbet fra en to-dages kongres…

 

Da formanden var færdig med sit indlæg, tog bestyrelsesmedlem Poul Erik Raun Nielsen ordet, for at fortælle om Dansk Fuglehold. Han havde følgende hovedpunkter.

- Markedet for trykkerier er blevet undersøgt, og der har vist sig mulighed for besparelse på omkring 14.000 kr. i trykkeomkostninger pr. blad. Derfor er der blevet truffet aftale med et nyt trykkeri om fremtidig trykning af Dansk Fuglehold.

- Der er blevet fundet ny distributør af Dansk Fuglehold, når denne aftale er på plads, vil der være en besparelse årligt på ca. 50.000 kr.

 

Derudover havde Poul Erik Raun Nielsen udarbejdet forskellige økonomiske scenarier, der bl.a. viste at de fundne besparelse kun ville sikre bladets overlevelse på kort sigt, og der skulle derfor nytænkning til. Poul Erik Raun Nielsen redegjorde for en idé om, at lave bladet som en kombination af det kendte Dansk Fuglehold, men også som medlemsblad idet hver forening, der tilsluttede sig idéen skulle have to sider pr. blad til rådighed. Dette ville, hvis der var stor tilslutning betyde at Dansk Fuglehold skulle trykkes i flere forskellige udgaver. Poul Erik Raun Nielsen fremviste et par slides hvoraf hans forskellige beregninger fremgik.

Da bestyrelsens fremlægning var færdig åbnede dirigenten for kommentarer til punktet.

Der var kommentarer til øget PR, hvor man mente at bestyrelsen lagde for meget over til de enkelte foreninger, frem for selv at komme med initiativer.

Der var ønske fra flere om en mere udførlig arbejdsplan, end den der blev fremlagt, og om hvorvidt planen var ændret i forhold til tidligere.

Til det sidste svarede bestyrelsen, at arbejdsplanen som sådan ikke var noget nyt, men at man havde set sig nødsaget til at bede om, at få opbakning til fortsat arbejde.

Ad pkt. 3A - ti minutters pause som tidligere ønsket

Inden valget af formand blev foretaget, var der igen en debat, hvor der blev stillet spørgsmål om en eventuelt skjult dagsorden fra bestyrelsens side. Bestyrelsen afviste en skjult dagsorden, men mente man havde fået sat pistolen for panden.

En repræsentant fra de sjællandske foreninger afviste, at det sjællandske initiativ til lov-revision, skulle opfattes som en pistol for panden.

Ad pkt. 4-a – Valg af formand

Henrik Olsen var villig til genvalg. Dirigenten ville høre om der var andre kandidater. Jesper Møller Hansen (Næstved Fuglevenner) blev foreslået.

Derefter var der skriftlig afstemning. Der var blevet afgivet i alt 68 stemmer, hvoraf to var blanke. Henrik Olsen fik 24 stemmer mod Jesper Møller Hansens 42 stemmer. Jesper Møller Hansen var dermed valgt som ny formand.

Ad pkt. 4.a - 4.e – Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen

Efter en meget kort pause meddelte de øvrige medlemmer af bestyrelsen, at de på baggrund af valget af formand, ikke længere var til rådighed for valg til bestyrelsen.

Forsamlingen ønskede herefter en pause til at finde kandidater.

Da mødet blev genoptaget, efterspurgte dirigenten kandidater. Der skulle findes to medlemmer for en valgperiode på 2 år, og to medlemmer for en 1-årig periode.

Som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode blev Lissi Andersen (Fugleforeningen Skive, Salling og Fjends) og Carsten Christiansen (Varde Fugleforening) foreslået. Da der ingen øvrige kandidater var, blev de begge valgt for en 2-årig periode.   

Som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode blev John Roed (Roskilde Fugleforening) og Leon Pedersen (Ringsted Fugleforening) foreslået. Da der ingen øvrige kandidater var, blev de begge valgt for en 1-årig periode.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Formanden for Bladudvalget bad om ordet for at orientere om Dansk Fuglehold. Der mangler ca. 200-300 nye abonnenter, for at det kan forsvares at udsende girokort for kommende årgang. Man skulle være opmærksom på, at deadlines for fremtidige blade formentlig ville blive rykket frem.

Herefter lukkede dirigenten det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, og gav ordet til den afgående formand Henrik Olsen.

Henrik Olsen ønskede held og lykke til den nye bestyrelse og organisationen, for derefter at lede forsamlingen i et trefoldigt leve for LDF.

---

Således opfattet

Thomas Ø. Jochumsen